Asbestinventaris

Er zijn 2 redenen om een asbestinventaris op te maken:

De asbestinventaris heeft tot doel de asbesthoudende materialen op te lijsten, het blootstellingsrisico te evalueren en een beheersprogramma op te stellen.

De gebouwen worden visueel geïnspecteerd door ervaren deskundigen van ASPER BV.

Er worden stalen genomen indien er asbestverdachte materialen aangetroffen worden tijdens de inspectie. Het nemen van representatieve monsters gebeurt op een deskundige wijze, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. De analyses van de genomen monsters worden in het eigen erkende laboratorium van ASPER BV uitgevoerd.

De verdachte (potentieel asbesthoudende) materialen worden opgemeten. De hoeveelheden worden in het rapport opgenomen.

Het rapport geeft op bevattelijke wijze een overzicht van de asbesthoudende materialen, een beoordeling van het blootstellingsrisico en een voorstel van beheersprogramma. In het beheersprogramma worden de wettelijk toegelaten alternatieven voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen geval per geval besproken.

De asbesthoudende materialen worden weergegeven op grondplannen van de gebouwen. Indien er geen plannen beschikbaar zijn, maken we zelf schetsen in Autocad.

Van elke asbesttoepassing wordt een digitale foto genomen. De hoeveelheden van de asbesthoudende materialen worden opgenomen in een samenvattende meetstaat.

Asbestinventaris bij normaal gebruik

Elke werkgever in België is vanaf 01 januari 1995 verplicht om over een asbestinventaris te beschikken.

Deze asbestinventaris wordt opgemaakt voor gebouwen die nog in gebruik zijn. Het doel ervan is de gebruikers op de hoogte te brengen van het aanwezige asbest in het gebouw. Ook personen die werken uitvoeren in het gebouw moeten op de hoogte zijn van de verschillende asbesthoudende toepassingen.

De gebouwen worden visueel geïnspecteerd door ervaren deskundigen van ASPER BV. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, gaan we voor de inspectie en staalname niet destructief te werk.

De uitvoering van deze inventaris beantwoordt aan de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 (B.S. 23 maart 2006) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.
In dit KB is ook de verplichting opgenomen om de bestaande inventaris uit te breiden bij geplande werken.

Asbestinventaris bij geplande werken

Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.

Dit is niet enkel een verplichting voor elke werkgever (KB 16 maart 2006).

IN VLAANDEREN

In Vlaanderen dient er onder bepaalde voorwaarden een sloopinventaris te worden opgemaakt, waarvan de asbestinventaris een belangrijk onderdeel is. De verplichting ligt hier bij de houder van de stedenbouwkundige vergunning.

IN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, in tegenstelling tot in Vlaanderen, het verwijderen van asbest onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Er dient een destructief asbestonderzoek te worden uitgevoerd waarbij de uitvoering en rapportage conform is met de bepalingen van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008.

De werkwijze is gelijkaardig aan deze bij de asbestinventaris bij normaal gebruik. Bij de inspectie en staalname gaan we hiervoor echter wel destructief te werk. Onze inspecteurs beschikken over de nodige werktuigen om deze werken op veilige wijze uit te voeren.

Het nemen van representatieve monsters gebeurt op een deskundige wijze, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

In het kader van de sloop of renovatie van gebouwen zullen asbesthoudende materialen vooraf verwijderd moeten worden. Het beheersprogramma geeft voor elke asbesthoudende toepassing duidelijk aan of zij al dan niet door een erkende firma dient te gebeuren. De wettelijk na te leven instructies bij werkzaamheden aan asbest worden behandeld.

Veelgestelde vragen

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

  • Onafhankelijkheid
  • Klantgerichte flexibiliteit
  • Rentabiliteit
  • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS