Opvolgen asbestsaneringen

Opmaak bestek asbestverwijderingswerken

Op basis van de verzamelde gegevens  tijdens de asbestinventaris wordt, rekening houdend met het KB van 16 maart 2006 en indien relevant het ‘asbestbesluit’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 april 2008, een document opgesteld met geschikte bestekteksten dat de asbestverwijderingswerken zal beschrijven.

De wijze van verwijderen, de vrijgave van de werf, het behandelen en transport van het asbesthoudende afval alsook de uit te voeren luchtmetingen en andere controles zullen in deze teksten uitgebreid worden toegelicht. Asper zal dus instaan voor de beschrijving van de relevante posten die gangbaar zijn bij asbestsaneringswerken.

De posten die gerelateerd zijn aan andere aspecten van de werken dienen door de klant te worden omschreven en vormen geen onderdeel van de dienstverlening die Asper in deze kan bieden. Het gaat hier om alle (eventuele) andere afbraak- of renovatiewerken. Ook de beschrijving van de vervangmaterialen is niet in deze posten begrepen.

Deze technische bepalingen kunnen dan worden gevoegd bij de algemene en specifieke administratieve bepalingen van de opdrachtgever. Aangevuld met de gedetailleerde meetstaat en plannen, wordt aldus een volledig dossier opgesteld dat toelaat de inschrijvingen op een objectieve wijze te beoordelen.

De asbesthoudende materialen worden opgelijst in een samenvattende meetstaat. Deze meetstaat geeft per locatie/installatie de hoeveelheid van de asbesthoudende materialen weer.

Het rapport bestaat uit de relevante bestekteksten en de gedetailleerde meetstaat.

Assistentie prijsvraag asbestverwijderingswerken

Teneinde een goede inschrijving te kunnen garanderen, kan een geleid plaatsbezoek met relevante inschrijvers worden georganiseerd. ASPER zal bij dit plaatsbezoek aanwezig zijn en de verschillende aannemers rondleiden op de site.

De offertes zullen worden beoordeeld op volgende criteria:

 • Administratieve vormvereisten: volledigheid en conformiteit met het bestek
 • Technische vereisten: vereiste erkenningen en conformiteit met de wet en het bestek
 • Commerciële vereisten: geen abnormaal lage of hoge prijzen.

De beoordeling wordt neergeschreven in een verslag dat de opdrachtgever in staat stelt de meest gunstige bieding te weerhouden.

Opvolging asbestwerken

ASPER kan enkel optreden in een raadgevende functie, het is de toezichthoudende overheid (lees Toezicht op het Welzijn op het Werk) die de feitelijke opvolging van de werken zal doen. Asper kan instaan voor de opvolging van de werken als vertegenwoordiger van de bouwheer.

In deze hoedanigheid wordt aan de hand van een regelmatig bezoek aan de werkplaats nagegaan of de beschreven werkwijze daadwerkelijk wordt gevolgd. Op cruciale fasen tijdens de werkzaamheden (bvb opstart) kan deze opvolging dagelijks gebeuren. Tijdens deze werfbezoeken worden de registers nagekeken en worden de nodige visuele inspecties gedaan en (indien nodig) foto’s genomen. Tevens zullen wij instaan voor de interpretatie van de luchtmetingen. Deze metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk erkend laboratorium dat door de erkend asbestverwijderaar dient te worden aangesteld. De ervaring leert dat dergelijke werken best worden opgevolgd door een regelmatige (bvb wekelijkse) werfvergadering waarop alle betrokken partijen worden uitgenodigd.

Van elk werfbezoek wordt een verslag opgesteld dat alle vaststellingen opsomt en -indien relevant- de genomen foto’s in bijlage bevat.

Aan het einde van de asbestverwijdering wordt een dossier einde werken opgesteld. Dit dossier bevat:

 • overzicht van de werken
 • meetverslagen luchtmetingen
 • verslag controle tijdens en na de werken
 • attesten
 • conclusies ASPER

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichte flexibiliteit
 • Rentabiliteit
 • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS