Bodemonderzoek

Waar kunnen wij u mee helpen:

Weet u niet of er een bodemonderzoek verplicht is bij de verkoop van uw grond. Heeft u andere vragen over bodemonderzoeken of grondverzet, wij kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

ASPER is sinds 2008 erkend als bodemsaneringsdeskundige type I, met meer dan 20 jaar ervaring in de bodemsector (OVAM, Ecolas, Arcadis).

bodemonderzoek

Oriënterend bodemonderzoek

Wanneer moet u een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren?

Het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek is verplicht bij de overdracht van een risicogrond, de sluiting van een risico-inrichting of periodiek. Deze bodemonderzoeken zijn wettelijk verplicht. Alle regelgeving hierover is opgenomen in het Bodemdecreet.

Het begrip overdracht is ruimer dan een verkoop van een grond, het omvat bv. ook het beëindigen van een erfpacht. Gedetailleerde informatie hierover en een volledige lijst kunt u terugvinden in artikel 2,18° van het Bodemdecreet.
Voor bepaalde risico-inrichtingen moet de exploitant van deze inrichting periodiek om de 10 of 20 jaar een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren, meer info hierover kunt u hier terugvinden.

Gronden waarop activiteiten aanwezig zijn waarvoor er bodemonderzoek nodig is zijn risicogronden. Is de inrichting die op uw grond aanwezig is een risico-inrichting? Kijk het na op de website van de OVAM met deze handige tool.
Bij de sluiting, het faillissement en de vereffening van dergelijke risico-inrichtingen is eveneens een oriënterend bodemonderzoek nodig.

Bij GPBV-inrichtingen (industriële installaties met potentieel een grote impact op het milieu) dient er een situatierapport te worden opgesteld. De exploitant moet, vóór het indienen van de milieuvergunningsaanvraag, dit oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en het verslag ervan aan de OVAM bezorgen.

Wat is een oriënterend bodemonderzoek?

In het oriënterend bodemonderzoek gaan we na of er bodemverontreiniging aanwezig is op uw terrein.
De volgende stappen moeten we allemaal doorlopen:

 • De voorstudie omvat het opzoeken van de verplichte administratieve en historische gegevens.
 • Met deze gegevens gaan we na welke onderzoeksstrategie van toepassing is. We bepalen dan hoeveel en waar we grondboringen moeten plaatsen.
 • Tijdens het veldwerk nemen we de bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van ‘risicozones’ (vb. opslagtanks, productiezones, werkplaatsen, …), en de onverdachte zones.
 • Deze stalen laten we voor u analyseren in een erkend laboratorium.
 • Op basis van de voorstudie, de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten maken we het verslag van het oriënterend bodemonderzoek op.
 • Daarna dienen wij voor u het oriënterend bodemonderzoek in bij de OVAM.

Wie voert dit oriënterend bodemonderzoek uit?

Het oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige. ASPER is sinds 2008 erkend als bodemsaneringsdeskundige.

bodemonderzoek

Wie zijn de opdrachtgevers van oriënterende bodemonderzoeken?

Asper voert de oriënterende bodemonderzoeken uit voor:

 • de overdrager bij een overdracht;
 • de vereniging van mede-eigenaars bij de eenmalige onderzoeksplicht bij appartementen;
 • de exploitant bij een periodieke onderzoeksplicht of bij sluiting;
 • de curator bij een faillissement;
 • de vereffenaar bij een vereffening.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, meer info wenst of een offerte wil laten opstellen, aarzel niet om ons te contacteren.

Opstellen van een “gemotiveerde verklaring”

In sommige gevallen is een kadastraal perceel bij de OVAM of de gemeente onterecht gekend als risicoperceel. Het perceel is dan opgenomen in de Gemeentelijke Inventaris, en dit wordt vermeld op het bodemattest.

Indien de betrokkene (eigenaar, exploitant, gebruiker, notaris, …) van oordeel is dat het perceel onterecht als risicoperceel is opgenomen, dient hij een gedetailleerde motivatie samen te stellen. Hierbij moeten de nodige bewijzen voorgelegd worden die het tegendeel aantonen.
Wanneer de gemeente hiermee akkoord is, kan het perceel worden geschrapt als risicoperceel.

In complexe/niet-eenduidige situaties of indien de gemeente niet akkoord gaat met de aangeleverde bewijzen is het aangewezen een gemotiveerde verklaring te laten opstellen door de erkend bodemsaneringsdeskundige. Asper BV stelt deze gemotiveerde verklaring op conform de “code van goede praktijk voor de gemotiveerde verklaring” van de OVAM.

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichte flexibiliteit
 • Rentabiliteit
 • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS